Chọn kế hoạch phù hợp với bạn

AvePDF Free 1

0 US$

 • Truy cập vào hơn 50 công cụ tài liệu
 • Xử lý tối đa mỗi 6 giờ: 2
 • Kích thước tệp tối đa: 128 MB
 • Số lượng tệp tối đa cho mỗi lần xử lý: 10

AvePDF Premium 1

55 US$ / Năm

mỗi người dùng, được lập hóa đơn hàng năm.

Được lập hóa đơn dưới dạng thanh toán một lần 55 US$.

 • Truy cập vào hơn 50 công cụ tài liệu
 • Xử lý tài liệu không giới hạn, không giới hạn hàng giờ
 • Kích thước tệp tối đa: 512 MB
 • Số lượng tệp tối đa cho mỗi lần xử lý: 100
 • Truy cập sớm vào các công cụ beta
 • Không quảng cáo
 • Hỗ trợ kỹ thuật

Bảo mật dữ liệu của bạn là ưu tiên của chúng tôi

Ngoài việc mã hóa dữ liệu khi truyền và khi lưu trữ, chúng tôi hoạt động tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định và chứng nhận được ngành chấp nhận.